Europejskie odznaki jakości

W roku szkolnym 2015 / 2016 klasy III g, III e, III f, oraz III j brały udział w międzynarodowych projektach eTwinning (“Magic plants in fairytales, stories and poems.” oraz „Lighthouses: lighting the way for a bright future.”), które zostały odznaczone Krajową Odznaką Jakości. Właśnie otrzymaliśmy fantastyczną wiadomość, że oba projekty zostały zauważone również na arenie międzynarodowej i otrzymały Europejskie Odznaki Jakości. Oznacza to, że praca uczniów, nauczycieli i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy, europejski poziom. W tym roku nauczyciele również podjęli współpracę w ramach eTwinning. Mamy nadzieję, że będzie ona wspaniałym doświadczeniem oraz źródłem wiedzy i zabawy dla naszych uczniów.
Reklamy

Nowy projekt-kl.III E

Klasa III e rozpoczęła kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach eTwinning. Tym razem projekt oparty będzie głównie o działania artystyczne. Pierwszym zadaniem było przedstawienie siebie oraz zapoznanie się z pozostałymi partnerami. Klasy wysłały swoje zdjęcia wraz z opisem, z których koordynator stworzył grę. http://LearningApps.org/display?v=pot4hkicc16
 Magdalena Tucka

Co to jest PO WER ?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Edukacja szkolna

Krajowa Odznaka Jakości dla kl. III E

Klasa III e otrzymała Krajową Odznakę Jakości za przeprowadzone w roku szkolny 2015/2016 dwa międzynarodowe projekty edukacyjne: “Lighthouses: lighting the way for a bright future” oraz “Magic plants in fairytales, stories and poems”. W realizację pierwszego projektu zaangażowane były również klasy II f (obecnie III f) oraz II g (obecnie III g). W drugim projekcie brała udział także klasa II j (obecnie III j). Uczniowie byli bardzo zadowoleni z efektów podjętych działań. Nawiązali nowe znajomości z rówieśnikami z zagranicy. Dowiedzieli się wielu ciekawostek z zakresu omawianych tematów. Aktywności miały również wpływ na przełamanie bariery językowej i zwiększenie motywacji do posługiwania się obcym językiem. Z wielką radością przyjęli informację, że w roku szkolnym 2016 / 2017 zaakceptowany do realizacji został projekt “Art. project”, który jest skupiony wokół malarstwa z elementami kwiatowymi. Planowane działania będą obejmowały obszary:  plastyczny, muzyczny, informatyczny, językowy, społeczny. Postęp prac będzie dokumentowany na blogu, a tymczasem przygotowujemy się do podjęcia pierwszego zadania – stworzenia gry komputerowej na portalu www.learningapps.com związanej z przedstawieniem współpracujących szkół i grup.

etw_qualitylabel_79571_pl

etw_qualitylabel_79522_pl

etw_certificate_129764_pl

Szkolenie

We wrześniu odbyło się szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach eTwinning. Przeprowadziła je koordynatorka eTwinning w naszej szkole – Magdalena Tucka. Została omówiona problematyka tworzenie i poszukiwania odpowiedniego projektu oraz sposób wybierania partnerów. Uczestnicy zapoznali się z TwinSpace i innymi możliwościami dokumentowania podejmowanych działań. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali zalogowani do portalu www.etwinning.net i rozpoczęli aktywne przygotowania do międzynarodowych działań edukacyjnych.
12

,,Komunikacja-kluczem do sukcesu w rozwoju uczniów i nauczycieli”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych,

W roku szkolnym 2016 / 2017 w naszej szkole rozpoczął się projekt szkolenia nauczycieli finansowany przez fundusz POWER: ,,Komunikacja-kluczem do sukcesu w rozwoju uczniów i nauczycieli”.
Głównym projektu celem jest rozwój umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, który poprzez realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, wykorzystany zostanie do kształtowania w uczniach postawy „Obywatela Europy”.
Cele szczegółowe to: przeszkolenie 6 nauczycieli na kursach zagranicznych w zakresie efektywnego posługiwania się j. angielskim, przełamanie ich bariery komunikacyjnej.  Dzięki większej biegłości językowej  nauczycieli, będzie można zrealizować cele szczegółowe: poprawienie jakości edukacji poprzez prowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach eTwinning, podejmowanie współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Zaangażowanie uczniów w projekty edukacyjne, rozszerzenie ich słownictwa. Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami pomagającymi odnaleźć się we współczesnym, świecie. Kształtowanie w uczniach postawy otwartości, tolerancji, ciekawości świata, poszerzanie ich wiedzy na temat krajów UE, przygotowanie do edukacji przez całe życie, wspieranie postawy kreatywności i innowacyjności.
Mobilności przewidziane w projekcie dotyczą bezpośrednio nauczycieli, a pośrednio korzyści z nich odniosą uczniowie i cała placówka. Uczestnikami kursów zagranicznych będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Osoby te zostały wybrane na podstawie ankiety oraz wywiadów. Są one zmotywowane do wykorzystania zdobytej na kursie wiedzy i umiejętności do prowadzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jedną z tych osób jest obecny koordynator projektów eTwinning w naszej szkole, który również poprowadzi kurs z zakresu eTwinning dla pozostałych nauczycieli. Angliści,  deklarują chęć przygotowania podstawowych kursów językowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Są oni również chętni do prowadzenia projektów eTwinning.
Działania, które zostaną podjęte:  akcja promocyjna, szkolenie językowe i kulturowe dla uczestników, warsztaty rozwojowe (tutoring), mobilności (kursy językowe),  szkolenie z zakresu eTwinning i TwinSpace, ankieta wśród uczniów związana z ich oczekiwaniami względem międzynarodowych projektów edukacyjnych, podjęcie współpracy w ramach eTwinning, rozpowszechnianie jej rezultatów, opracowanie zasad współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli anglistów, monitoring przebiegu projektu, ewaluacja i rozliczenie projektu, zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników gdańskich placówek oświatowych.
Rezultatem będzie zwiększenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, ukształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata uczniów, rozszerzenie działań edukacyjnych na obszar międzynarodowy, poprawa jakości pracy szkoły, zwiększenie jej prestiżu. Rezultaty te będą długoterminowe, gdyż wypracowana zostanie międzynarodowa sieć kontaktów, która ułatwi w przyszłości nawiązywanie relacji oraz wymianę doświadczeń z europejskimi nauczycielami. Zmotywowani, widzący sukcesy nauczyciele, chętniej będą podejmować działania edukacyjne zmierzające do uwrażliwienia uczniów na wartości europejskie, globalne.